Protestants Evangelische Kerkgemeente

Christengemeente Emmanuel Haacht

gallery/harry
gallery/tom

Harry Wolthuizen

Erkende Voorganger Christengemeente Emmanuel
Voorzitter Alpha Vlaanderen - afdeling Vlaanderen

Echtgenoot Corrie Groen - Vader van vier kinderen
 

Tom Torbeyns

Erkende Junior voorganger Christengemeente Emmanuel
Masteropleiding in de theologie en de religiewetenschappen

Medewerker Alpha Vlaanderen

Zijn website

 

Corrie Wolthuizen - Groen

Over ons

Leerstelling

 

Sola fide, de mens kan uitsluitend door het geloof in Jezus Christus van zijn zonden worden gered.

Sola gratia, alleen door genade kan de mens gered worden.

Sola scriptura, alleen door de Schrift (de Bijbel) maakt God zich aan de mens bekend.

'Een Protestants-evangelische omgang met de bijbel houdt in dat hij wordt genomen zoals hij van zichzelf getuigt in 2 Timoteüs 3:16-17, “Heel de Schrift is door God ingegeven, en is nuttig om...”. De Schrift is door God ingegeven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Daardoor heeft de Schrift goddelijk gezag als Woord van God en als norm voor verleden, heden en toekomst.

gallery/corrie

Gepensioneerd Lerares

Studeerde Hebreeuws

Echtgenote van Harry Wolthuizen - moeder van vier kinderen

Oudste

 

Rudi Timmermans

Secretaris Christengemeente Emmanuel

Beheerder Emmanuel Zalen

Oudste
Echtgenoot en vader van twee kinderen

 

Rita Lamote

gallery/rudi

Gepensioneerd Archivaris bij Ministerië van Defensie

Oudste Christengemeente Emmanuel

Stichter Onderwijsproject Bénin
Moeder van een dochter

Haar Website

 

gallery/rita
gallery/foto sint remigius en emmanuel

Wij kiezen voor eenheid

In Haacht willen de christelijke gemeenschappen/ kerken/ denominaties zich inzetten voor de oecumene (eenwording) omdat Christus heeft gebeden ‘opdat allen één zijn’ Johannes 17 vers 21.

‘Daar waar liefde is, daar is God! Als wij één van hart zijn en in de liefde blijven, dan is God met ons en Hij wijst ons de weg om zijn wil te doen. Eénheid die voortkomt uit de liefde van God is levend en aantrekkelijk’ (Johannes Paulus II)
 

WIJ KIEZEN VOOR EENHEID

Het is de opdracht van alle christelijke gemeenschappen/ kerken/ denominaties het evangelie te verkondigen en een leven gevende warme kerk te zijn voor mensen van vandaag, ook hier in Haacht.
 

WIJ KIEZEN VOOR EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

Wij behoren tot verschillende christelijke gemeenschappen/ kerken/ denominaties met uiteenlopende vormen van geloofsbeleving en eigen kerkelijke rituelen. Wij hebben verschillende achtergrond van cultuur en geschiedenis. Wij zijn het niet in alles met elkaar eens, maar we kunnen niet zonder elkaar. Wij respecteren elkaars eigenheid en anders zijn.
 

WIJ KIEZEN VOOR WEDERZIJDS RESPECT

Wij erkennen dat wij in dit opzicht in het verleden niet altijd naar de geest van Christus hebben gehandeld. Daardoor hebben wij onze opdracht om te getuigen van Gods liefde menigmaal verwaarloosd. We willen elkaar onbevangen en respectvol de hand reiken. Wij kiezen ervoor ons geloof met elkaar te delen, elkaar te bemoedigen en elkaar te stimuleren. Wij willen elkaar oproepen om kerkgemeenschappen te zijn gedreven door Gods Geest
 

WIJ KIEZEN VOOR GEZAMENLIJKE DIENSTBAARHEID

Als volgelingen van Jezus zijn wij gegevens aan al onze medemensen. Daarom kiezen wij voor samenwerking als christenen ten dienste van alle inwoners van Haacht, onder andere bij:

  • Diaconale projecten;

  • Het project Jeugdkerk (kerk voor jongeren, door jongeren en met jongeren);

  • Evangelisatieprojecten;

Opgemaakt tijdens het oecumenisch (eenwordend) tafelgesprek op 1 juli 2019 te Haacht.
Getekend door de Pastorale zone Haacht (rooms-katholiek) Pastoor Nikita Skatchkoff en zijn zoneploeg
Huite (Harry) Wolthuizen Emmanuelgemeenschap (evangelisch) voorganger en zijn kerkleiders
Met kennisname van Nico Bogaerts, schepen van de gemeente Haacht

gallery/p1130163